Quality Assurance and Accreditation

*English text below

Το Κολέγιο Akademia λαμβάνει Ιδρυματική Πιστοποίηση

Με μεγάλη μας χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το Κολέγιο Akademia είναι από τα πρώτα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας που του έχει απονεμηθεί Ιδρυματική Πιστοποίηση από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Ο Φορέας λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες που εισηγείται το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διασφάλισης της Ποιότητας και αποτελεί ορόσημο της ποιότητας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας.

Τα μέλη της Εξωτερικής Επιτροπής Αξιολόγησης επισκέφτηκαν το Κολέγιο Akademia για να αξιολογήσουν το ίδρυμα και να εξετάσουν τις κτηριακές εγκαταστάσεις του Κολεγίου και της σχολής, όπως και να συναντηθούν με τον επικεφαλής του ιδρύματος, την επικεφαλής του αντίστοιχου τμήματος, τον συντονιστή του προγράμματος, μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, μέλη του διοικητικού προσωπικού, σπουδαστές και τους αντιπροσώπους τους και την Εσωτερική Επιτροπή Διασφάλισης της Ποιότητας του Κολεγίου.

Η επίσκεψη περιλάμβανε την αξιολόγηση του εξοπλισμού του Κολεγίου (βιβλιοθήκη, εργαστήρια υπολογιστών, εγκαταστάσεις έρευνας), το πρόγραμμα μαθημάτων, το προσωπικό, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, τη διοίκηση του Κολεγίου, τις υπηρεσίες που προσφέρονται και τους μηχανισμούς στήριξης, τις ερευνητικές προοπτικές, τα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας, το προφίλ και τη φιλοσοφία του Κολεγίου και τη συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους παράγοντες.

Σύμφωνα με την αναφορά της επισκέψεως, το Συμβούλιο του Φορέα εισηγήθηκε την απονομή Ιδρυματικής Πιστοποίησης στο Κολέγιο.

Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για το Κολέγιο και κατατάσσει το Akademia ανάμεσα στα ελάχιστα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας που έχουν λάβει Πιστοποίηση για τις εγκαταστάσεις του έως τώρα και το 1ο στην περιοχή της Αμμοχώστου.

Η επιβεβαίωση της ποιότητας των εγκαταστάσεων του Κολεγίου ενισχύει επιπλέον τη φήμη για την προσφορά ανώτερης εκπαίδευσης και την παράδοση ποιοτικών μαθημάτων που προσφέρουν πραγματικές δεξιότητες ζωής και επαγγελματικές προοπτικές στον τομέα της φιλοξενίας.

Πολιτική Διασφάλισης της Ποιότητας

Η πολιτική του Akademia College εστιάζεται στην προσφορά υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και έρευνας στη Βιομηχανία της Φιλοξενίας στοχεύοντας στο να γίνει ένα σύγχρονο και καινοτόμο Κολέγιο. Η δέσμευση του Akademia ως προς αυτή την πολιτική επιτυγχάνεται με τα παρακάτω:

 • Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης που εγγυόνται την παροχή ποιότητας στην εκπαίδευση των σπουδαστών μας και τη διασφάλιση ποιότητας με σεβασμό στα προγράμματα που προσφέρονται και στους τίτλους σπουδών που απονέμονται
 • Προσλήψεις ικανών και πτυχιούχων καθηγητών με την κατάλληλη εκπαίδευση για την εκτέλεση της εργασίας τους
 • Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του Κολεγίου με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα για να αποκτήσουν νέες δεξιότητες με την υιοθέτηση μιας διαδικαστικής κουλτούρας
 • Συνεχή παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στην εκπαίδευση και την εισαγωγή νέων σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας λαμβάνοντας υπόψη υπερσύγχρονες τεχνολογίες
 • Διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου μαθησιακών πηγών και υποδομών
 • Διασφάλιση της αξιολόγησης των σπουδαστών βασίζοντάς τη σε διαφανή κριτήρια και κανονισμούς
 • Συνεχής αξιολόγηση από τη διεύθυνση και τις θεσμικές επιτροπές των αναγκών παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πηγές που συνεχώς αναβαθμίζουν την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας
 • Βασική αρχή και δέσμευση των αρμόδιων οργάνων είναι να παρέχουν στους σπουδαστές αξιόπιστες υπηρεσίες που πληρούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους
 • Προωθώντας την ακαδημαϊκή αναγνώριση των προγραμμάτων σπουδών και των τίτλων που προσφέρονται
 • Συμμόρφωση με θεσμικούς και ρυθμιστικούς κανονισμούς που αφορούν το Κολέγιο λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών
 • Διορισμό Επιτροπής Εσωτερικής Αξιολόγησης για την εφαρμογή των παραπάνω και της σχετικής νομοθεσίας για τη διασφάλιση της ποιότητας
 • Εμπλοκή όλων των υπαλλήλων και βασικών ατόμων του ιδρύματος στη λήψη πρωτοβουλιών

Για την καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού, των συνεργατών και των σπουδαστών, αυτή η Πολιτική, καθώς και η ανάλυση της ποιότητας της απόδοσής μας, γνωστοποιούνται και είναι διαθέσιμες σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με το να αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας και εντός του Κολεγίου. Επιπλέον, με τη χρήση ερωτηματολογίων ζητάμε τη γνώμη για την απόδοσή μας στα παραπάνω θέματα.    

Tην ίδια χρονική στιγμή, η Διεύθυνση, μέσω τακτικών και ad hoc συνεδριάσεων που έχουν καθιερωθεί για την αναθεώρηση του Συστήματος της Διαχείρισης της Ποιότητας, ελέγχει τη συνεχή καταλληλότητα της Πολιτικής Ποιότητας και θέτει ρεαλιστικούς, μετρήσιμους και αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται, οι οποίες ελέγχονται συνεχώς για να διασφαλιστεί η καταλληλότητα και η σκοπιμότητά τους.

Το Εγχειρίδιο Διασφάλισης της Ποιότητας αποτελεί βασικό εργαλείο αναφοράς για το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας στο οποίο καταγράφονται οι πολιτικές του Κολεγίου, οι στόχοι και οι σκοποί, καθώς και οι αρμοδιότητες και εξουσίες για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ενδιαφερομένων.

Εσωτερική Επιτροπή Αξιολόγησης

Το Κολέγιο Akademia έχει δημιουργήσει την Εσωτερική Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία θα διεξάγει συνεχείς ελέγχους για να διασφαλίζεται η ποιότητα και η διαφάνεια του Κολεγίου.

Ο ρόλος της Εσωτερικής Επιτροπής Αξιολόγησης  επικεντρώνεται στο να συντονίζει την προετοιμασία και υποβολή συγκεκριμένων αυτοαξιολογούμενων αναφορών όταν κρίνεται απαραίτητο για εξωτερικούς ελέγχους. Η Επιτροπή θα συναντάται συχνά και θα προσκαλεί αντιπροσώπους διαφόρων τμημάτων του Κολεγίου για να ενημερώνονται και να ανταλλάσσονται απόψεις ως προς το πώς μπορούν να βελτιωθούν οι υπηρεσίες.

Η δομή της Επιτροπής έχει σχηματιστεί σύμφωνα με το άρθρο 13 της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα, Νόμος του 2015 και 2016.      

Akademia College receives Institutional Accreditation

It is with greatest pleasure that we announce that Akademia College is among the island’s first educational institutions to be awarded an Institutional Accreditation by the Cyprus Agency of Quality Assurance and Accreditation in Higher Education.

The Agency operates in accordance to the standards and guidelines provided by the European Network for Quality Assurance (ENQA) and is the hallmark of quality for private educational institutions on the island.

The body’s External Evaluation Committee (EEC) visited Akademia College to evaluate the institution and examined the college’s premises and faculty, meeting with the head of the institution; the head of the relevant department; the programme’s coordinator; members of the academic staff; members of the administrative staff; students and/ or their representatives, and the Internal Quality Assurance Committee of the college.

Included in the site visit were the evaluation of the college equipment (library, computer labs, research facilities); the curriculum; the staff; the quality and effectiveness of teaching; the management of the college; the services and support mechanisms offered; research prospects; quality assurance measures; the profile and philosophy of the college, and the synergy between all its components.

Based on the report from the on-site visit the Council of the Agency decided to award the college Institutional Accreditation.

This is an extremely significant milestone for the college and ranks Akademia among a small handful of educational institutions in the country to have received accreditation for their facilities so far and the 1st in the Ammochostos region.

The confirmation of the calibre of our college facilities further cements our reputation for offering educational excellence and delivering quality courses that offer real-life skills and job prospects in the hospitality sector.

 Quality Assurance Policy

Akademia College’s policy is to offer high-level education and research in the Hospitality Industry and to become a modern and innovative College. The commitment of Akademia College to this policy is achieved by the following:

 • Implementation of management systems that guarantee the provision of quality education to our students and the quality assurance with respect to the programmes offered and the degrees awarded
 • Employing competent and qualified staff with the necessary training to carry out their work
 • Strengthening the human capital of the college through appropriate training programmes to acquire new skills and process-centric culture
 • Continuous monitoring of international developments in education and the introduction of new modern teaching methods, taking into account state-of-the-art technologies
 • Maintaining a high level of learning resources and infrastructure
 • Ensuring that student assessment is based on published criteria and regulations
 • Management and statutory committees continuously assess needs and provide all necessary resources to continuously upgrade the effectiveness of the Quality Management System
 • The basic principle and commitment of the governing bodies is to provide students with reliable services that fully meet their needs and expectations
 • Promote the academic recognition of the programmes of study and the qualifications offered
 • The compliance with legal and regulatory requirements concerning the College, taking into account the requirements of all interested parties
 • The appointment of an Internal Evaluation Committee for the implementation of the above and the relevant legislation for quality assurance
 • Involving all employees and key staff of the institution in taking initiatives. 

In order to better inform and raise awareness of our staff, associates and students, this Policy, as well as the analysis of our quality performance, are communicated and made available to all interested parties by posting them on our web site and within the college premises. Additionally, we ask through questionnaires their views on our performance in the above mentioned areas.

At the same time, the Management, through the regular and ad hoc meetings that have been established for the review of the Quality Management System, controls the continuous suitability of the Quality Policy and sets realistic, measurable and objective targets for the quality of the services provided, which are constantly monitored, to ensure their suitability and relevance.

The Quality Assurance Manual, is the primary reference document for the quality management system, documents the College’s policies, goals and objectives as well as the responsibilities and authorities to meet the requirements of all stakeholders.

Internal Evaluation Committee

Akademia College has set up an Internal Evaluation Committee, which will carry out continuous audits to ensure the quality and transparency of the College.

The role of the Internal Evaluation Committee is to coordinate the preparation and submission of specific self-evaluation reports for external audit purposes. The Committee will meet regularly and invite representatives from various departments of the College, to inform and exchange views on how to improve the services offered.

The structure of the committee is formed according to the article 13 of The Quality Assurance and Accreditation in Higher Education and the Establishment and Operation of an Agency on Related Matters Laws, 2015 and 2016.